Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

A webáruház üzemeltetője a webáruház vásárlóinak és látogatóink személyes adatainak kezelésére és védelmére az alábbi szabályokat alkalmazza:

Adatkezelési Irányelv ismertetője:

A Polyduct Zrt. jelen Adatkezelési Irányelvei a természetes és jogi személyek, személyes adatainak a Társaság által történő kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) -, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából.

A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét, a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, a hatályos Magyarországi törvényeknek és vonatkozó rendeleteknek, továbbá a Hatóságok által előírt kötelezettségeknek.

Jelen Adatkezelési Irányelvek célja, hogy a webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői ("Adatkezelő") számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Irányelvek hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Ha bármilyen kérdése van ezen irányelvekkel kapcsolatban, bővebb tájékoztatást talál a Polyduct Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a polyduct@polyduct.hue-mail címen.

Amennyiben megkeresné a Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt (amennyiben más jogviszonyt nem érint) a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

· Adatkezelő személye és adatai:

· Adatkezelő: Polyduct Zrt.

· Székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.

· Cégjegyzékszám: 09 10 000090

· Adószám: 11144393-2-09

· Tényleges adatkezelés címe: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.

· Internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):

 • www.polyduct.hu
 • www.femszer-polyduct.hu
 • www.polyduct.bolthely.hu
 • www.jatszoterieszkozok.hu
 • www.kertikomposztalas.hu
 • www.muanyagtartaly.net
 • www.profitartaly.hu
 • www.szenyviztisztito.com
 • www.streetbutor.hu
 • www.frame94.webnode.hu

· Telefonszám: +36 54 480 666; +36 30 228 2285

· E-mail: polyduct@polyduct.hu

· Képviselő: Egri Tibor vezérigazgató

· A kezelt adatok

A Társaság webshopjainak felsorolása:

 1. www.polyduct.bolthely.hu
 2. www.jatszoterieszkozok.hu
 3. www.kertikomposztalas.hu
 4. www.muanyagtartaly.net
 5. www.profitartaly.hu
 6. www.szenyviztisztito.com
 7. www.streetbutor.hu
 8. www.frame94.webnode.hu

Kezelt személyes adatok köre a webshop felhasználókkal kapcsolatban:

 • Név
 • Cégnév
 • Adószám
 • Elérhetőségek
 • Számlázási adatok

Kezelt adatok köre a megrendelésekkel kapcsolatban:

 • Megrendelés időpontja
 • Megrendelt termékek, szolgáltatások fajtája és mennyisége
 • Termékek, szolgáltatások ára, költségek
 • Fizetési és szállítási mód

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, valamint azok naprakészségét.

Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért, ha bármilyen kellemetlenség vagy kár származik abból, hogy a megadott adatok hibásak, tévesek, pontatlanok.

· Az adatkezelés célja

· Az adatkezelés, a weboldal vásárlóinak és az adatkezelő közötti kapcsolatát szolgálja. Az adatkezelő a webáruház a vásárlóira vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját statisztika készítéséhez használja fel. Az adatokból készült statisztikák, eredmények kizárólag olyan formában hozza nyilvánosságra, amely nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

A személyes adatok csak a weboldal és webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek, az adatkezelés célja a megrendelések szabályos felvétele, lebonyolítása, végrehajtása, valamint az ehhez kapcsolódó jogszabályi követelmények (könyvelés, adózás) teljesítése.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és e cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

· Az adatkezelés jogalapja:

a. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja:

"Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges."

b. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig."

c. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:

"Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges."

d. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év alatt évülnek el.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5. Cookie-k (sütik) kezelése

· Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

· Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

· Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

· Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

· Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Kezelt adatkör: connect.sid

· Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

· Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

· Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

7. A Google Analytics alkalmazása

· A www.polyduct.hu és a www.femszer-polyduct.hu honlap valamint a fentebb felsorolt webshopok a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

· A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

· A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

· A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ezeknek a honlapoknak valamint webshopoknak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

· Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok címzettjei: a szerződéseket nyilvántartó dolgozói, a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói és a Társaság vezetője.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat kell betartani és betartatni:

 1. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
 2. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
 3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 5. Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

A Társaság által alkalmazott adatfeldolgozók adatait és adatkezelési tevékenységüket a Polyduct Zrt. Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában találja meg, a "XXIX. Az igénybe vett adatfeldolgozók" bekezdés alatt (38.oldal).

· A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

· Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

· Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

· A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

· A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

· Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

· A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

· Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

· A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

· Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

· Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

· meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

· Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

· Korlátozások: Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

· Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

· A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

· A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

· Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

· Adatvédelem

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

· Linkek webhelyeinkről

Webhelyünk más webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a

 • www.polyduct.bolthely.hu 6. www.jatszoterieszkozok.hu
 • www.kertikomposztalas.hu 7. www.muanyagtartaly.net
 • www.profitartaly.hu 8. www.szenyviztisztito.com
 • www.streetbutor.hu 9. www.frame94.webnode.hu
 • www.polyduct.hu 10.www.femszer-polyduct.hu

domaineken kívül nem rendelkezünk más webhelyek feletti irányítással. Mindig legyen óvatos, amikor adatokat küld a weboldalon. Olvassa el teljes mértékben a webhely adatkezelési és adatvédelmi irányelveit.

Az adatkezelési irányelv utolsó frissítése: 2018.10.02.

:+36-54-480-666
:POLYDUCT@POLYDUCT.HU
Elérhetőségek